Vedtægter for Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune

§ 1. Navn

Foreningens navn er: Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at varetage de lokalhistoriske foreningers og arkivers fælles interesser med henblik på at styrke deres stilling som kulturinstitutioner. Foreningen er opstillingsforum for de foreningsudpegede medlemmer af Københavns Kommunes arkivudvalg.

Foreningen skal desuden virke for udbygning af samarbejdet mellem de enkelte lokalhistoriske foreninger og arkiver, f.eks. ved udveksling af erfaringer og materiale og ved gennemførelse af fælles aktiviteter (møder, kurser, udstillinger, PR- og indsamlingskampagner, mv.)

§ 3. Medlemmer

Foreningen består af de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune. Hver forening og arkiv har ét medlemskab.

Til foreningen kan associeres institutioner, organisationer, samarbejdspartnere, m.fl. Disse ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal. Den indkaldes ved skriftligt meddelelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget/kontingent
  6. Valg
  7. Evt.

Forslag til pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Under pkt. 6 skal der på generalforsamlinger i ulige år vælges 3 medlemmer og 3 suppleanter til Københavns Kommunes lokalhistoriske arkivudvalg for et tidsrum af 2 år.

Afholdelsen af disse valg skal tydeligt fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Valgbarhed som til bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 1/5 af de ordinære medlemmer overfor formanden fremsætter skriftligt ønske herom med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling, og skal afholdes senest 6 uger efter, at der er fremsat ønske herom.

Stk. 3. Hvert ordinært medlem råder over én stemme på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 7. Såfremt blot ét medlem ønsker det, skal der foranstaltes skriftlig afstemning.

§ 5. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, der vælges blandt de ordinære medlemmer på foreningens generalforsamling. Hvert ordinært medlem kan kun have én repræsentant i bestyrelsen.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af medlemsforeningernes bestyrelser eller en af foreningen/arkivet udpeget person.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. således at 3, henholdsvis 2 af disse efter tur er på valg hvert år. Generalforsamlingen vælger tillige hvert år 2 suppleanter, 1 revisor og I revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sig forretningsorden.

§ 6. Økonomi

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7. Vedtægtsændringer og opløsning

Forslag til vedtægtsændringer og opløsning af sammenslutningen skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden.

Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om foreningens formue og andre aktiver, dog således at de kommer historiske foreninger eller institutioner til gode.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. oktober 1995, med rettelser ved generalforsamlingen den 18. juni 1997 og den 28. april 2005.

Skriv et svar